Πίνακες ΑΣΕΠ , ένσταση γι αυτούς που δεν συμπεριλαμβάνονται

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Να διαβιβαστεί στο Ειδικό Τριμελές Συμβούλιο)
ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Του/Της:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία: Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
Κλάδος:  
Ειδικότητα:  
Α.Δ.Τ.:
Ημερομηνία γέννησης:
Διεύθυνση Κατοικίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
E-mail:
ΚΑΤΑ
Των προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, Διάθεσης, Παραμονής σε Διαθεσιμότητα και Απορριπτέων, που κατήρτισε το ΑΣΕΠ δυνάμει της υπ’αριθμ. 11/2014 Απόφασης   - Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ Β΄ 1205 13 Μαΐου 2014)αναφορικά με την κινητικότητα του   προσωπικού  που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή κοινών υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α'167), όπως ισχύει.

  Κατά των ως άνω προσωρινών πινάκων κατάταξης, διάθεσης, παραμονής σε διαθεσιμότητα και απορριπτέων, ενίσταμαι με την παρούσα για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:
 1. Οι προσβαλλόμενοι πίνακες συντάχθηκαν βάσει των  υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274 «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης καθώς και του τρόπουμοριοδότησης τους»  (ΦΕΚ Β 1992/14-8-2013)  και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634 «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, τον τρόπο μοριοδότησηςτους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ.3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων» (ΦΕΚ Β 1914/7-8-2013)  Υπουργικών  Αποφάσεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςοι οποίες ερείδονται στον  νόμο 4172/2013. (ΦΕΚ 167Α /23-07-2013).
 Ο ανωτέρω νόμος, όμως  έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 74 τουΣυντάγματος, το οποίο ορίζει τη διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων. Επιπροσθέτως η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274 Υπουργική  Απόφαση   έχει εκδοθεί χωρίς την απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση.   
Πέραν τούτωνο νόμος 4172/2013  παραβιάζει τόσο τα  άρθρα 2, 4, 517 και 22 του Συντάγματος, όσο  και τις αρχές της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης της ισότητας, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας. Επιπροσθέτως παραβιάζονται    οι υπ’αριθμ.   1999/70 και 2002/14 Κοινοτικές Οδηγίες, όπως αυτέςέχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, αλλά  και το άρθρο 15 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 2. Σύμφωνα με τα δεδομένα  των δημοσιευμένων πινάκων, συνυποψήφιοί μουμοριοδοτήθηκαν υπέρμετρα για τον τρόπο πρόσληψής τους σε αντίθεση με το δικό μου τρόπο πρόσληψης, ο οποίος δεν μοριοδοτήθηκε (μοριοδοτήθηκε ελλιπώς). Το γεγονός αυτό συνιστά δυσμενή για το πρόσωπό μου διάκριση, διότι οι τρόποι πρόσληψής μας είναι επί της ουσίας και τοις πράγμασι όμοιοι.  
  Συνεπώς, αποκλείεται η με ίσους όρους συμμετοχή μου στη διαδικασία κινητικότητας με την υπέρμετρη μοριοδότηση   του  υποκειμενικού κριτηρίου του τρόπου πρόσληψης, για το οποίο δε φέρω ουδεμία ατομική ευθύνη, καθώς με αποκλείει de facto, αν και ο τρόπος πρόσληψής μου είναι νόμιμος και στα πλαίσια της διοικητικής συνέχειας του Ελληνικού Κράτους και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση άνισος ή και κατώτερος άλλων νόμιμων τρόπων πρόσληψης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μου
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου.
Να αναμορφωθούν οι ως άνω   προσωρινοί  Πίνακες  Κατάταξης, Διάθεσης, Παραμονής σε Διαθεσιμότητα και Απορριπτέων, που κατήρτισε το ΑΣΕΠ.
Επισυνάπτω τα παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους της ένστασης μου
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1.
2.
,   -7-2014
Ο/Η ενιστάμενος/ενιστάμενη
2

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου