Κατεύθυνση Συλλόγου

Στην κρίσιμη περίοδο που περνάμε , ο Συλλογος μας ως όφειλε συντάχθηκε με τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας. Απο εκει και πέρα δίχως να αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ενέργεια, που ο καθένας ερμηνεύει πως τον βοηθάει, εχει τη συνδικαλιστική ευθύνη μονο για τις ενέργειες που προωθεί ως Συλλογος και ειναι οι αποφάσεις της ΠΟΕ ΥΕΘΑ .
Δήμος Χατζηπασχάλης
Πρόεδρος
Συλλόγου Μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΥΕΘΑ Μακεδονίας.

Ν. 4275/2014 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Προϋποθέσεις επιλογής»

Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.
γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου
Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή
γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Στάδια επιλογής
Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες, πραγματοποιείται σε τρία στάδια.
Πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής: Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων
Δεύτερο (2ο) Στάδιο επιλογής: Γραπτή εξέταση (Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ).
Τρίτο (3ο) Στάδιο: Δομημένη Συνέντευξη


Παράταση αυτοαξιολόγησης


Πίνακες ΑΣΕΠ , ένσταση γι αυτούς που δεν συμπεριλαμβάνονται

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Να διαβιβαστεί στο Ειδικό Τριμελές Συμβούλιο)
ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Του/Της:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία: Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
Κλάδος:  
Ειδικότητα:  
Α.Δ.Τ.:
Ημερομηνία γέννησης:
Διεύθυνση Κατοικίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
E-mail:
ΚΑΤΑ
Των προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, Διάθεσης, Παραμονής σε Διαθεσιμότητα και Απορριπτέων, που κατήρτισε το ΑΣΕΠ δυνάμει της υπ’αριθμ. 11/2014 Απόφασης   - Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ Β΄ 1205 13 Μαΐου 2014)αναφορικά με την κινητικότητα του   προσωπικού  που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή κοινών υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α'167), όπως ισχύει.

Αξιολογήσεις...συνέχεια

Απίστευτα θαύματα με τον επιμερισμό αξιολόγησης ειδικά σε μονάδες του ΓΕΕΘΑ (ΣΣΑΣ,ΑΔΙΣΠΟ,ΔΣΛ) ,ουσιαστικά βαθμολογήθηκαν ήδη συνάδερφοι χωρίς καν να ξεκινήσει η διαδικασία. ....εφόσον ο επιμερισμός καταγράφει τμήματα των προαναφερομένων μονάδων με έναν (!!!!!) υπάλληλο!!!!


Έντυπο Αξιολόγησης, ενέργειες


Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία μας στην πρώτησελίδα των φύλων αξιολόγησης όπως κάναμε και μέχριτώρα .

Στη σελίδα 2 του τρίπτυχου των φύλων αξιολόγησης καιστη παράγραφο «(γ ) Δυσχέρειες και προβλήματα» γράφουμε «ως συνημμένο κείμενο» και τίποτα άλλο.

Υπογράφουμε ακριβώς από κάτω που λέει «υπογραφή αξιολογούμενου».

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στο έτοιμο κείμενοπου υπάρχει στην επομένη σελίδα , το υπογράφουμε και το επισυνάπτουμε .

Επιστρέφουμε τα φύλλα αξιολόγησης στο τμήμαπολιτικού προσωπικού που ανήκουμε  μεταξύ 10 και 15 Ιουλίου , όχι νωρίτερα και όχι μετά τις 15 Ιουλίου.

«Ουδέποτε έχει δια οποιουδήποτε τρόπου τεθεί σαφής και εκ των προτέρων ορισμένηστοχοθεσία τόσο στην οργανική μονάδα, που υπηρετώ, όσο και στην ίδια θέση, την οποία κατέχω. Ουδέποτε έχουν τεθεί αντικειμενικά και ορισμένα κριτήρια για την  μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μονάδων, οι οποίες δεν έχουν εισέτι αξιολογηθεί, όπως όριζε το άρθρο 35 του ν. 4024/2011, για την εφαρμογή του οποίου μάλιστα δόθηκε παράταση μέχρι την 31-12-2014.Αποτελεσμα αυτού είναι ότι καλούμαι να αξιολογηθώ χωρίς στη πραγματικότητα να γνωρίζω με ποιον τρόπο μετράται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα τόσο της μονάδας στην οποία υπηρετώ όσο και της θέσεως την οποία κατέχω. Επιπροσθέτως, δεν υφίσταται εκ των προτέρων ορισμένη και μετρήσιμη στοχοθεσία στην οργανική μονάδα , στην οποία υπηρετώ, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες της μονάδας αυτής αναφορικά με την επίτευξη των στόχων αυτής να είναι συγκεχυμένες και  αόριστες όπως εξίσου αόριστες είναι και οι αναφερόμενες στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και τέλος η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα συνιστά απλώς ένα ποσοτικό και όχι ποιοτικό κριτήριο, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επαρκεί για την κατανομή των επιμέρους ποσοστών. Συνέπεια αυτού, γεννάται βεβαιότητα μεροληψίας της παρούσας αξιολογήσεως, όχι εξ΄ υποκειμένου (αξιολογητής- εισηγητής) αλλά αντικειμενικά, αφού συγκεκριμένος και μόνο αριθμός υπαλλήλων μπορεί να λάβει υψηλή βαθμολόγηση (9-10),ενώ ακόμα και στην μεσαία κατηγορία βαθμολόγησης μόνο το 60% των υπαλλήλων μπορούν να λάβουν αυτήν. Από την άλλη πλευρά, οι αξιολογητές-εισηγητές είναι υποχρεωμένοι να βαθμολογήσουν με βαθμολογία 1-6 έναν συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων, ασχέτως της προσωπικής και υπηρεσιακής αξίας αυτών».

ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………………..
ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………….


ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:………………………………………..

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου