Ευχαριστούμε για την επισκεψή σας στη σελίδα μας.

Εκτιμήσαμε για πιο αποτελεσματική ενημέρωση τη λειτουργία σελίδας στο Facebook την οποία σας καλούμε να επισκευτείτε, πατώντας το σχετικό που βρίσκεται αριστέρα.

Κατεύθυνση Συλλόγου

Στην κρίσιμη περίοδο που περνάμε , ο Συλλογος μας ως όφειλε συντάχθηκε με τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας. Απο εκει και πέρα δίχως να αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ενέργεια, που ο καθένας ερμηνεύει πως τον βοηθάει, εχει τη συνδικαλιστική ευθύνη μονο για τις ενέργειες που προωθεί ως Συλλογος και ειναι οι αποφάσεις της ΠΟΕ ΥΕΘΑ .
Δήμος Χατζηπασχάλης
Πρόεδρος
Συλλόγου Μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΥΕΘΑ Μακεδονίας.

Ν. 4275/2014 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Προϋποθέσεις επιλογής»

Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.
γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου
Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή
γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Στάδια επιλογής
Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες, πραγματοποιείται σε τρία στάδια.
Πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής: Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων
Δεύτερο (2ο) Στάδιο επιλογής: Γραπτή εξέταση (Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ).
Τρίτο (3ο) Στάδιο: Δομημένη Συνέντευξη


Παράταση αυτοαξιολόγησης


Πίνακες ΑΣΕΠ , ένσταση γι αυτούς που δεν συμπεριλαμβάνονται

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Να διαβιβαστεί στο Ειδικό Τριμελές Συμβούλιο)
ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Του/Της:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατηγορία: Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
Κλάδος:  
Ειδικότητα:  
Α.Δ.Τ.:
Ημερομηνία γέννησης:
Διεύθυνση Κατοικίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
E-mail:
ΚΑΤΑ
Των προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, Διάθεσης, Παραμονής σε Διαθεσιμότητα και Απορριπτέων, που κατήρτισε το ΑΣΕΠ δυνάμει της υπ’αριθμ. 11/2014 Απόφασης   - Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ Β΄ 1205 13 Μαΐου 2014)αναφορικά με την κινητικότητα του   προσωπικού  που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή κοινών υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α'167), όπως ισχύει.

Αξιολογήσεις...συνέχεια

Απίστευτα θαύματα με τον επιμερισμό αξιολόγησης ειδικά σε μονάδες του ΓΕΕΘΑ (ΣΣΑΣ,ΑΔΙΣΠΟ,ΔΣΛ) ,ουσιαστικά βαθμολογήθηκαν ήδη συνάδερφοι χωρίς καν να ξεκινήσει η διαδικασία. ....εφόσον ο επιμερισμός καταγράφει τμήματα των προαναφερομένων μονάδων με έναν (!!!!!) υπάλληλο!!!!


Έντυπο Αξιολόγησης, ενέργειες


Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία μας στην πρώτησελίδα των φύλων αξιολόγησης όπως κάναμε και μέχριτώρα .

Στη σελίδα 2 του τρίπτυχου των φύλων αξιολόγησης καιστη παράγραφο «(γ ) Δυσχέρειες και προβλήματα» γράφουμε «ως συνημμένο κείμενο» και τίποτα άλλο.

Υπογράφουμε ακριβώς από κάτω που λέει «υπογραφή αξιολογούμενου».

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στο έτοιμο κείμενοπου υπάρχει στην επομένη σελίδα , το υπογράφουμε και το επισυνάπτουμε .

Επιστρέφουμε τα φύλλα αξιολόγησης στο τμήμαπολιτικού προσωπικού που ανήκουμε  μεταξύ 10 και 15 Ιουλίου , όχι νωρίτερα και όχι μετά τις 15 Ιουλίου.

«Ουδέποτε έχει δια οποιουδήποτε τρόπου τεθεί σαφής και εκ των προτέρων ορισμένηστοχοθεσία τόσο στην οργανική μονάδα, που υπηρετώ, όσο και στην ίδια θέση, την οποία κατέχω. Ουδέποτε έχουν τεθεί αντικειμενικά και ορισμένα κριτήρια για την  μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μονάδων, οι οποίες δεν έχουν εισέτι αξιολογηθεί, όπως όριζε το άρθρο 35 του ν. 4024/2011, για την εφαρμογή του οποίου μάλιστα δόθηκε παράταση μέχρι την 31-12-2014.Αποτελεσμα αυτού είναι ότι καλούμαι να αξιολογηθώ χωρίς στη πραγματικότητα να γνωρίζω με ποιον τρόπο μετράται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα τόσο της μονάδας στην οποία υπηρετώ όσο και της θέσεως την οποία κατέχω. Επιπροσθέτως, δεν υφίσταται εκ των προτέρων ορισμένη και μετρήσιμη στοχοθεσία στην οργανική μονάδα , στην οποία υπηρετώ, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες της μονάδας αυτής αναφορικά με την επίτευξη των στόχων αυτής να είναι συγκεχυμένες και  αόριστες όπως εξίσου αόριστες είναι και οι αναφερόμενες στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και τέλος η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα συνιστά απλώς ένα ποσοτικό και όχι ποιοτικό κριτήριο, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επαρκεί για την κατανομή των επιμέρους ποσοστών. Συνέπεια αυτού, γεννάται βεβαιότητα μεροληψίας της παρούσας αξιολογήσεως, όχι εξ΄ υποκειμένου (αξιολογητής- εισηγητής) αλλά αντικειμενικά, αφού συγκεκριμένος και μόνο αριθμός υπαλλήλων μπορεί να λάβει υψηλή βαθμολόγηση (9-10),ενώ ακόμα και στην μεσαία κατηγορία βαθμολόγησης μόνο το 60% των υπαλλήλων μπορούν να λάβουν αυτήν. Από την άλλη πλευρά, οι αξιολογητές-εισηγητές είναι υποχρεωμένοι να βαθμολογήσουν με βαθμολογία 1-6 έναν συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων, ασχέτως της προσωπικής και υπηρεσιακής αξίας αυτών».

ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………………..
ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………….


ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:………………………………………..

Ψήφισμα της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ για την διαθεσιμότητα-κινητικότητα-απολύσεις-Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014


Το Γ.Σ της Π.Ο.Ε- Υ.ΕΘ.Α, στη συνεδρίασή του σήμερα στις 26 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα αποφάσισε τα παρακάτω:

Διαθεσιμότητα – Κινητικότητα – Απολύσεις

Ζητούμε από την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α να απαιτήσει από το ΥΔΜΗΔ, να υπάρξει άμεσα 2η κινητικότητα ώστε να απορροφηθούν όλοι οι συνάδελφοί μας, που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας για να μην υπάρξει καμία απόλυση. Άλλωστε αυτό συνέβη στην Ισπανία και πρόσφατα στην Ιταλία, όπου με αποφάσεις των Υπουργικών Συμβουλίων των χωρών τους μετέτρεψαν την διαθεσιμότητα σε κινητικότητα, χωρίς καμία απόλυση.

εκτροπή;


Τη δύσκολη χρονική περίοδο που περνάμε, σαφώς είμαστε αντίθετοι σε ενέργειες που δε συνάδουν συνδικαλιστικές πρακτικές, δεν αναβαθμίζουν το ρόλο των υπαλλήλων, διαλυθούν τη συνοχή μεταξύ  αυτών,διαταράσσουν το εργασιακό κλίμα και δεν αποτελούν παράδειγμα. 

Τα φαινόμενα που παρατηρούμε στο 308 ΠΕΒ πρέπει να σταματήσουν.

Αξιολόγηση,έντυπο συλλογής υπογραφών

Η Π.Ο.Ε – Υ.ΕΘ.Α, αφού ενεργοποίησε όλες τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν με στόχο την ακύρωση του νόμου λόγω αντισυνταγματικότητας με βάση την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και παράλληλα με τις άλλες Ομοσπονδίες, συμμετέχει στην νομική διαδικασία της ΑΔΕΔΥ με στόχο την ακύρωση του νόμου.

Σας προώθησε μέσω της ιστοσελίδας, έντυπο συλλογής υπογραφών όλων των εργαζομένων, με το οποίο δηλώνεται η πλήρης αντίθεσή μας στην προωθούμενη διαδικασία αξιολόγησης.

Παρακαλούμε τις Διοικήσεις των σωματείων να επισπεύσουν την συλλογή των υπογραφών έως 06/06/2014, και να αποσταλούν στην Π.Ο.Ε – Υ.ΕΘ.Α, διότι έχουν βαρύνουσα σημασία για την εκδίκαση στο ΣτΕ.

(Κατέβασέ το Διέδωσε το)
http://www.poe-yetha.gr/images/stories/ADEDY_keimeno%20ypografwn_300414.pdf

παράταση προθεσμιών αξιολογησης

Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992,(αξιολόγηση) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014


Ερχεται νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο

Μετά το Πάσχα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αλλαγή του τρόπου επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ επανέλαβε ότι αποσυνδέεται το μέτρο της κινητικότητας από τις απολύσεις, μετά και την ολοκλήρωση των 25.000 διαθεσιμοτήτων που είχε συμφωνηθεί με την τρόικα.
Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star, τόνισε ότι με τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων θα υπάρξει μία «νέα ηγεσία» στο Δημόσιο, ενώ άφησε ανοικτό να υπάρξει και συμμετοχή στελεχών του ιδιωτικού τομέα μελλοντικά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «προβληματιστήκαμε αν θα έπρεπε να ανοίξουμε τις θέσεις των γενικών διευθυντών και σε υποψηφίους από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά, τελικά, σε αυτή τη φάση αποφασίσαμε να είναι υποψήφιοι μόνο από τον δημόσιο τομέα».

307 ΤΣΑΥ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
307 ΤΣΥΑΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  ΣΤΡΑΤΟΥ
‘’ΑΕΤΟΣ’’
                                                                    
                                                                     
                                                                       Στεφανοβίκειο:  9 Απριλίου 2014
                     

Θέμα:    Επαφές Σωματείων Νομού Μαγνησίας.


              Το Σωματείο του 307 ΤΣΥΑΥ, θεωρώντας ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουν οι εργαζόμενοι θα ξεπεραστεί, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της διαχείρισής της απαιτείται κοινωνική συνοχή, αλλαγή νοοτροπίας και κυρίως να αποβάλουμε συμπεριφορές και πρακτικές που κυριάρχησαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, γιαυτό το λόγο και με σκοπό την εμβάθυνση των σχέσεων με τα άλλα Σωματεία του Νομού Μαγνησίας προσκάλεσε αυτά στο 307 ΤΣΥΑΥ (Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου Μαγνησίας). 

              Τα Προεδρεία των Σωματείων του 304 ΠΕΒ και της 111 ΠΜ αποδέχτηκαν την πρόσκληση και επισκέφθηκαν το 307 ΤΣΥΑΥ όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το έργο του Συγκροτήματος, τα διάφορα προγράμματα που με πρωτοβουλία του αναλαμβάνει πέραν των υποχρεώσεων του και εκτελεί επιτυχώς, την προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της εργοστασιακής συντήρησης των Ε/Π – Α/Φ από τις επισκευαστικές εταιρίες εσωτερικού - εξωτερικού, τα μεγάλα οικονομικά οφέλη από τις παραπάνω ενέργειες, τα σοβαρά προβλήματα απομείωσης του πολιτικού Προσωπικού κ.λπ. Μετά το πέρας της ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε περιήγηση στους εργασιακούς χώρους. 

             Τέλος εκτιμούμε ότι, παρόμοιες επαφές συμβάλουν στην διερεύνηση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των Σωματείων και μόνο θετικά πολλαπλά αποτελέσματα επιφέρουν.                Για το Δ.Σ. του Σωματείου
         -Ο-
           Πρόεδρος

           Δημήτριος Κοφίδης

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων


Ξεκινά η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με την καθιέρωση της ποσόστωσης στη βαθμολόγηση, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ έως τις 28 Απριλίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε υπουργεία, δήμους και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εκθέσεις τους. 

Υπενθυμίζεται ότι το 25% βαθμολογείται με 9-10 βαθμούς, το 60% με 7- 8 βαθμούς και το 15% με 1-6 βαθμούς, ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει επισημάνει με έμφαση ότι όσοι βαθμολογούνται με την κατώτερη βαθμολογία δεν οδηγούνται σε διαθεσιμότητα, καθώς αυτή τελείωσε, ούτε απολύονται. 

"Πρώτες Βοήθειες" στο 308 ΠΕΒ


Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.)
σε συνεργασία με το Σύλλογο Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων 
ΥΕΘΑ Μακεδονίας πραγματοποιεί Διμερίδα με θέμα "Πρώτες Βοήθειες" στο 308 ΠΕΒ (9 &10/4)

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΣΑ Μπόνους και αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους

Ερχονται μπόνους και αυξήσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν το ακούτε σαν ανέκδοτο κάνετε λάθος. Το νέο σύστημα αξιολόγησης φέρνει μπόνους για το 85% των δημοσίων υπαλλήλων και προβλέπεται και θα δοθεί σύμφωνα με τον υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2015.
Οι αυξήσεις αυτές θα είναι συνδεδεμένες με την αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα γίνει για το 2014 και θα πραγματοποιηθεί τους δύο πρώτους μήνες του 2015.
Σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, οι απολαβές κάθε υπαλλήλου θα είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και την θέση ευθύνης που κατέχει.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.)
σε συνεργασία με το
Σύλλογο Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας
σας προσκαλούν την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014
στην Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα
‘’Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία’’

στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πρόεδρος ΠΟΕ - ΥΕΘΑ "Το ΥΕΘΑ είναι το μοναδικό υπουργείο Άμυνας στην Ευρώπη που είχε απολύσεις"

Τους φόβους του ότι οι 400 υπάλληλοι από το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα οδηγηθούν στην απόλυση, αλλά και το ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι το μοναδικό υπουργείο Ε.Α. στην Ευρώπη που είχε απολύσεις, εξέφρασε και τόνισε  ο Πρόεδρος της ΠΟΕ – ΥΕΘΑ Χρ. Μουστάκας που βρέθηκε στο Βόλο στο πλαίσιο ενημερωτικής εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών στις βασικές αρχές κοινωνικού διαλόγου., που πραγματοποιείται αό την ΑΔΕΔΥ και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης.

11ο Συνέδριο ΠΟΕ ΥΕΘΑ....δυνατά και ξεκάθαραΕπίδομα τέκνων 2014 πως θα το πάρετε

 Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα τέκνων 2014 σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 20 Μαρτίου που ανοίγει το taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι δικαιούχοι του 2013 θα λάβουν την πρώτη δόση του επιδόματος προκαταβολικά τον Απρίλιο ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα περιμένουν να εκκαθαριστεί η δήλωση τους. Το επίδομα τέκνων και το 2014 θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, μεπίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματική η περικοπή στο εφάπαξ του Δημοσίου


Αντισυνταγματική έκρινε, κατά πληροφορίες, ο Ελεγκτικό Συνέδριο την περικοπή στο εφάπαξ του Δημοσίου κρίνοντας ότι έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα και το κεφάλαιό του δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο από εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει παραπεμφθεί για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας


ΤΑ ΝΕΑ.gr

Αλλαγές στο σύστημα! Με βαθμολογία και ποσόστωση η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Ανατροπές στο τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, θεσπίζεται ποσόστωση στη βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ως εξής:
· - Με βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων
· - Με βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων
· - Με βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνει ότι η ποσόστωση -η συγκριτική δηλαδή αξιολόγηση στον προσδιορισμό των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας- εισάγεται με σκοπό "να αποδοθεί η βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει να έχει κάθε σύστημα αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η σημερινή απαξίωση".

Ελεγχος για «λαθροχειρίες» σε 48.910 διορισμούς δημοσίων υπαλλήλων

του Ηλία Μπενέκου
Από κόσκινο θα περάσουν το προσεχές διάστημα χιλιάδες υπάλληλοι του δημοσίου, καθώς ο διορισμός τους θα βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων που θα διενεργηθούν προκειμένου να διακριβωθεί αν διορίστηκαν ή μονιμοποιήθηκα με πλαστά δικαιολογητικά.
Η “καμπάνα” χτυπάει για τρεις κατηγορίες υπαλλήλων ο αριθμός των οποίων ανέρχεται συνολικά στις 48.910. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 9.873 επιτυχόντες σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ την περίοδο 2003- 2009, 3.800 προσληφθέντες το 2011 στην Πυροσβεστική καθώς και 35.239 συμβασιούχοι που μονιμοποιήθηκαν με το Διάταγμα Παυλόπουλου.

Πώς θα υπολογίζεται το εφάπαξ. Ποιοί εξαιρούνται από τις αλλαγές

Με έναν νέο «μαθηματικό» τύπου θα υπολογίζεται στο εξής το εφάπαξ σε όλα τα ταμεία πρόνοιας, με τις αλλαγές να αγγίζουν κατά κύριο λόγο τους δημοσίους υπαλλήλους.
Σύμφωνα με το «Εθνος», από τις αλλαγές που προκύπτουν εξαιρούνται όσοι πρόλαβαν να καταθέσουν τα χαρτιά τους έως τις 31 Αυγούστου 2013. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εφάπαξ θα υπολογιστεί με το παλιό σύστημα, χωρίς νέα μείωση.
Ο νέος μαθηματικός τύπος προβλέπει τη δημιουργία «ατομικών μερίδων» για όλους τους ασφαλισμένους, ενώ για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσού θα λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου.

Αντισυνταγματικό κρίθηκε το χαράτσι της ΔΕΗ από τον Αρειο Πάγο


Αντισυνταγματικό κρίθηκε από το Δ' Τμήμα του Αρείου Πάγου το χαράτσι της ΔΕΗ.
Την τελική απόφαση για το σοβαρό αυτό θέμα θα λάβει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
Το Δ΄ Τμήμα με πλειοψηφία 3 υπέρ και 2 κατά τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας του ειδικού τέλους ακινήτων που είχε εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ το 2011 και το 2012. 
Συγκεκριμένα, οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι το χαράτσι καθορίζεται με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε ακινήτου αγνοώντας την οικονομική κατάσταση του κάθε φορολογούμενου πολίτη, ο οποίος έχει δεχθεί μειώσεις αποδοχών και συντάξεων, αλλά και μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Γεγονός που, όπως σημειώνουν οι δικαστικοί λειτουργοί, έχει ως αποτέλεσμα να θίγεται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των πολιτών, όπως και το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους. 

ΣτΕ: Εν αναμονή των αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα – τι υποστήριξαν οι δικηγόροι των εργαζομένων

Εν μέσω πορειών και κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας, συζητήθηκε σήμερα σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμο ρνώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η συνταγματικότητα και η νομιμότητα του θεσμού της διαθεσιμότητας.
Κατά την ακροαματική διαδικασία την Παρασκευή συζητήθηκαν ομαδικές αιτήσεις αλλά και ατομικές χιλιάδων: 1) Εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων, 2) υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας και 3) υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού. Όλοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Πέμπτη 30/1 και ωρα 11:00 πμ στο Πολεμικό Μουσείο , κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας.

308 ΠΕΒ....χωρίς γιατρό εργασίας !!!!

Ο γιατρός εργασίας του 308 ΠΕΒ, εργοστάσιο με 400 άτομα προσωπικό, μετατέθηκε σε Μονάδα της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην υπάρχει γιατρός στο εργοστάσιο. Επικίνδυνος ο χώρος αναγκαία η επανατοποθέτησή του.

ημερίδα του Διαβαλκανικου Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης

Με μήνυμα όχι βιαστικές κινήσεις για τη σύνταξη ,πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Διαβαλκανικου Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης με το Σύλλογο εργαζομένων του 424 ΓΣΝΕ

35ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

10:30 – 13:00
Προσέλευση
Νομιμοποίηση Συνέδρων
Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων
13:00 – 15:00
Εκλογή Προεδρείου
Παρουσίαση Διοικητικού Απολογισμού – Διεκδικητικού Πλαισίου
Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού – Προϋπολογισμού
Έκθεση

Ποιοι έχουν δικαίωμα να πάρουν σύνταξη στα 55

Τη δυνατότητα να πάρουν πρόωρη σύνταξη από τα 55 έως τα 60 έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2012. Ωστόσο, σε περίπτωση που το δικαίωμα θεμελιώνεται φέτος, η «έξοδος» γίνεται στα 62.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η απαιτούμενη 25ετία μπορεί να αποτελείται τόσο από τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει ο ασφαλισμένος στο Δημόσιο όσο και από εκείνον του ιδιωτικού τομέα που έχει διανυθεί σε φορείς ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.α.).

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου