Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης οργανικών μονάδωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012
Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.17644

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπών, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών
των οργανικών μονάδων των Υπουργείων: α) Εξωτερικών, β) Οικονομικών, γ) Εθνικής Άμυνας,
δ) Εσωτερικών, ε) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στ)
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζ) Υγείας, η) Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, θ) Τουρισμού, ι) Ναυτιλίας και Αιγαίου, ια) Μακεδονίας-Θράκης, των
εποπτευόμενων φορέων τους και των αναφερόμενων σε αυτά Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και
των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και των εποπτευόμενων φορέων της.
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας
Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ
2
2. Το αριθμ. πρωτ. 2/5593/0004/24-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ενδεχόμενη δαπάνη που θα προκύψει θα
καθοριστεί με νέα απόφαση.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Για κάθε ένα από τα Υπουργεία: α) Εξωτερικών, β) Οικονομικών, γ) Εθνικής Άμυνας, δ)
Εσωτερικών, ε) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στ)
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζ) Υγείας, η) Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, θ) Τουρισμού, ι) Ναυτιλίας και Αιγαίου, ια) Μακεδονίας-Θράκης, καθώς
και για τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας, συγκροτείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του δημοσίου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην παράγραφο Γ της παρούσας
προσδιορίζεται ειδικώς ο αριθμός των Μελών, από τον οποίον θα αποτελείται κάθε Επιτροπή.
Β. Έργο των Επιτροπών είναι η αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων:
α) Εξωτερικών, β) Οικονομικών, γ) Εθνικής Άμυνας, δ) Εσωτερικών, ε) Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στ) Παιδείας, Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζ) Υγείας, η) Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, θ)
Τουρισμού, ι) Ναυτιλίας και Αιγαίου, ια) Μακεδονίας-Θράκης, των εποπτευόμενων φορέων τους
και των αναφερόμενων σε αυτά ανεξάρτητων αρχών, καθώς και των οργανικών μονάδων της
Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και των εποπτευόμενων φορέων της, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.
4024/2011.
Γ. Καθορίζουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων Μελών ανά Φορέα και ορίζουμε τους Συντονιστές
και τα Μέλη των Επιτροπών, ως εξής:
α) Υπουργείο Εξωτερικών
Η Επιτροπή είναι επταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη της ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Ταγκαλάκης Παντελής, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών της
Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
Μέλη:
1. Γλύπτη Ελένη, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, του Υπουργείου
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποσπασμένη σε θέση Επιθεωρητή
στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του
Υπουργείου Εσωτερικών, αποσπασμένος ως Ειδικός Επιστήμων στο Συνήγορο του Πολίτη -
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού.
ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ
3
3. Καπονικολός Δημήτριος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών.
4. Τσιλιμπέρδη Νίκη, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, του Τμήματος
Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Πεντότη Ζωή, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του
Τμήματος Θαλάσσιου Τουρισμού της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
6. Λάμπρου Χριστίνα, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, του Τμήματος
Μελετών, Προγραμματισμού και Στέγασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Υπουργείο Οικονομικών
Η Επιτροπή είναι οκταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Θωμαΐδου Μαργαρίτα, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
Μέλη:
1. Γεωργίου Αθανασία, Επιθεωρητής Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
2. Μεγάλου Άννα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας, με βαθμό Β΄,
Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διεθνούς Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Καμπύλη Ασπασία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, με βαθμό Γ΄,
Προϊσταμένη του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
4. Σαριτζόγλου Χρήστος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄,
Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτογραφήσεων Ομογενών Αλλοδαπών της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Βουγιουκλάκη Κρυσταλλία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, που
υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
6. Κριθηνά Δάφνη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, της
Διεύθυνσης Οικονομικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
7. Οικονομοπούλου Ιουλία, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών.
γ) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Η Επιτροπή είναι οκταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη της ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Πολυκράτης Δημήτριος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και
Αξιολόγησης Θέσεων, της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ
4
Μέλη:
1. Πράντζου Βαλεντίνη, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
2. Κωστάκης Μάριος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού,
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μουσικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Ξύδας Μάρκος, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων/Εποπτεία Ενδοομιλικών Συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Βασταρδή Ελένη, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, που υπηρετεί στο
Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Καραγιαννάκου Βασιλική, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, του Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και Αξιολόγησης
Θέσεων, της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
6. Παππά Αντωνία, υπάλληλος με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών.
7. Καππάτου Μαρία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού, με βαθμό Δ’, του Τμήματος
Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και Αξιολόγησης Θέσεων, της Διεύθυνσης
Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
δ) Υπουργείο Εσωτερικών
Η Επιτροπή είναι επταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ
Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσλήψεων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ..
Μέλη:
1. Πλακούλα Σταυρούλα, Επιθεωρητής-Ελεγκτής με βαθμό Α’ στο Σώμα Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
2. Δενεζάκος Αλέξανδρος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης Περιφερειακής Διοίκησης της
Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
3. Λεβής Ζακ, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του
Τμήματος Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Κωδικοποίησης Νομικών Πληροφοριών του
Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
4. Σιδέρη Ελισάβετ, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Αναπλ. Προϊσταμένη
του Τμήματος για την Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας.
5. Ποτολιός Ανδρέας, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών.
6. Καμπούρης Πέτρος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ
5
ε) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Η Επιτροπή είναι δωδεκαμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Μπίνης Άγγελος, Προϊστάμενος Επιθεωρητής - Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
Μέλη:
1. Μπόλκας Σπυρίδων, Οικονομικός Επιθεωρητής, με βαθμό Α’, του Κλάδου ΠΕ Οικονομικών
Επιθεωρητών, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Σιδηρόπουλος Νικόλαος, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
3. Ντινάκη Φωτούλα, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
4. Παπαδογιάννη Αικατερίνη, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Γ΄,
Προϊσταμένη του Τμήματος Αυτοπαραγωγής της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής της Γενικής
Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Στεφοπούλου Ευφροσύνη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
6. Παρούτης Σπυρίδων, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Οικονομικού της Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Κορομηλά Χρυσούλα, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Ξένος Παναγιώτης, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος
Πληροφορικής της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και
Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας.
9. Κλινάκης Εμμανουήλ, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, του Τμήματος Μεταβολών της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
10. Θεοδούλου Ναταλία, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
11. Κοντούλη Παναγιώτα, υπάλληλος με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών.
στ) Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Η Επιτροπή είναι οκταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Καρκατσούλης Παναγιώτης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Προϊστάμενος της Μονάδας Α’ «Στρατηγικού Σχεδιασμού
Παρακολούθησης Πολιτικών και συντονισμού πράξεων αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΑΗΔ» της Ειδικής
Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
Μέλη:
1. Παπούλη Μιράντα, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
2. Παυλάκη Ελένη, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
Προϊσταμένη του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και
Επικοινωνιών του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ
6
3. Λάντας Σωτήρης, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της
Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
4. Νάστος Ευγένιος, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος του
Τμήματος Λειτουργίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Μέσων
Ενημέρωσης, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
5. Ιωακειμίδης Μιχαήλ, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της
Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Πανταζής Δημήτριος, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών.
7. Λεβαντή Δάφνη, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, του Τμήματος Εθνικού
Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου
Εσωτερικών.
ζ) Υπουργείο Υγείας
Η Επιτροπή είναι επταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Ευαγγελία Βασσάλου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Α.Σ.Ε.Π.
Μέλη:
1. Τηραΐδη Ιωάννα, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
2. Τσουνάκου Αικατερίνη, υπάλληλος του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με
βαθμό Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β’, που υπηρετεί στην Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του
Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Εμιρζάς Νικόλαος, υπάλληλος με βαθμό Γραμματέα Ο.Ε.Υ. Β’ του κλάδου Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με
χώρες Βαλκανικής, Ρωσίας και λοιπές χώρες ΚΑΚ, Παρακολούθησης ΟΣΕΠ, του Υπουργείου
Εξωτερικών.
4. Νικολέντζος Κωνσταντίνος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, της
Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού.
5. Ανδριανοπούλου Ευδοξία, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τέσας Ανδριανός, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, του Τμήματος ΙΙ της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
η) Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Η Επιτροπή είναι επταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Γρίβας Αθανάσιος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κωδικοποίησης Νομικών Πληροφοριών του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ
7
Μέλη:
1. Μιτσούλη Ελισάβετ, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, της Μονάδας Α2
της Ειδικής Υπηρεσίας-Τομέας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
2. Λοβέρδου Ελένη, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Τμήματος Α’ Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Φορέων
της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
3. Καφετζής Γεώργιος, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, της Μονάδας Α2 της
Ειδικής Υπηρεσίας-Τομέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας.
4. Κοκκάλας Χρήστος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
του Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και Αξιολόγησης Θέσεων της
Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
5. Χατζής Αθανάσιος, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος
Πληροφορικής της Διεύθυνσης Οργάνωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
6. Καούνη Χαραλαμπία, υπάλληλος με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών.
θ) Υπουργείο Τουρισμού
Η Επιτροπή είναι πενταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Φουντά Ιωάννα, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
Μέλη:
1. Πύθουλα Αγγελική, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., αποσπασμένη από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Φωτοπούλου Σταυρούλα, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Λαογράφων-Εθνολόγων,
της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Βαρδάκας Δημήτριος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Τμήματος
Οικονομικών Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τσίου Κωνσταντίνα, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών.
ι) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Η Επιτροπή είναι εξαμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Δημητρίου Ευτυχία, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.).
Μέλη:
1. Μακρυγιάννη Αντιγόνη, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αποσπασμένη στην Ειδική
ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ
8
Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.,
Προϊσταμένη της Μονάδας Β2 Εφαρμογής Πράξεων ως δικαιούχου στον τομέα της
Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
2. Παπαμακαρίου Ναταλία, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
του Τμήματος Κωδικοποίησης Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Δετσαρίδου Ευφροσύνη, υπάλληλος του ΕΛΟΤ, αποσπασμένη στη Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης.
4. Ντούλου Αθηνά, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποσπασμένη στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. και
υπηρετεί στη Μονάδα Γ΄ Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων.
5. Τσίου Κωνσταντίνα, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών.
ια) Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Η Επιτροπή είναι πενταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Κεσίσογλου Πρόδρομος, Προϊστάμενος Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
Μέλη:
1. Λασκαρίδου Γαρυφαλιά, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
2. Φακή Μαρία, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
3. Καραλή Δέσποινα, Βοηθός Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
4. Δασκαλάκης Ιωάννης, υπάλληλος με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών
θ) Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Η Επιτροπή είναι πενταμελής και ο Συντονιστής και τα Μέλη ορίζονται ως εξής:
Συντονιστής: Λιανού-Πανάγου Ευτυχία, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Μέλη:
1. Λάρδα Παγώνα, υπάλληλος κλάδου Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων, με βαθμό Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’, της Β3
Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Β. ΑφρικήςΑνατολής και χώρες του Κόλπου, του
Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Τσιατσούλης Ζαχαρίας, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Επικοινωνιών και
Πληροφορικής, Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης Λογισμικού της Διεύθυνσης
Μηχανογράφησης, Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.
ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ
9
3. Αποστολίδου Αργυρώ, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Τμήματος
Εσωτερικής Αγοράς της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Οικονομοπούλου Ιουλία, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της
Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών.
Δ. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί το τελευταίο Μέλος κάθε Επιτροπής, εκτός και εάν ο Συντονιστής
ορίσει άλλο Μέλος.
Ε. Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
ΣΤ. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών δύνανται να παρίστανται και άλλα πρόσωπα, τα οποία,
λόγω αρμοδιότητας, εμπειρίας ή εξειδίκευσης, δύνανται να συνδράμουν στο έργο της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου