Φορολογικές δηλώσεις μέσω Ίντερνετ


Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο φο­ρολογούμενοι θα υποχρεωθούν φέτος να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση για πρώτη φορά μέσω Ίντερνετ. Η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης έχει όμως και αυτή τα κλειδιά της, τα οποία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν προκειμένου να μην βρε­θούν προ εκπλήξεων. Τα κυριότερα σημεία αναφο­ρικά με τις eδηλώσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι: 
1. Όλοι οι φορολογούμενοι με πραγματικό ετή­σιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ (πλην των συ­νταξιούχων) υποχρεώνονται από φέτος να υποβά­λουν τη φορολογική τους δήλωση μέσω Ίντερνετ στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πλη­ροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). 

2. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ορίστηκε φέτος στις 15 Ιουνίου. 
3.  Οι φορολογούμενοι που δεν είναι πιστο­ποιημένοι στη ΓΓΠΣ και έχουν εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ θα λάβουν συστημένη επιστολή με τους κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet (κλειδά­ριθμο). Η πιστοποίησή τους δηλαδή θα γίνει αυτό­ματα από τη ΓΓΠΣ. Ωστόσο, αν οι φορολογούμενοι δεν λάβουν τη σχετική επιστολή έως το τέλος Μαΐ­ου, καλό θα ήταν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την ΓΓΠΣ. 
4. Οι φορολογούμενοι που έχουν πολύ σοβαρό λόγο (πλήρης αδυναμία πρόσβασης στο Ίντερνετ κ.λπ.) μπορούν να ζητήσουν από τον προϊστάμενο της εφορίας να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση χειρόγραφα. 
5.  Όσοι φορολογούμενοι θέλουν να αποκτή­σουν με δική τους πρωτοβουλία κωδικούς θα πρέ­πει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύ­θυνση www.gsis.gr. Στη συνέχεια θα πρέπει να πα­ραλάβουν τους κωδικούς από το τμήμα Μητρώου της εφορίας στην οποία υπάγονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο. 
6.  Φορολογούμενοι με παλιούς κωδικούς του taxis (χωρίς κλειδάριθμο) έχουν δικαίωμα να τους χρησιμοποιούν έως το τέλος του 2012. 
7. Στην περίπτωση που τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος διαθέτουν κωδικούς, θα πρέπει να χρησι­μοποιούνται οι κωδικοί του συζύγου. 
8. Η υποβολή του εντύπου ακίνητης περιουσίας Ε9 έχει αποδεσμευτεί από τη φορολογική δήλωση (Ε1) και πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις 31 Ιουλίου 2012. 
9.  Όσοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλω­ση μέσω Ίντερνετ θα πρέπει να διακρατήσουν τα δικαιολογητικά (δαπάνες, εισοδήματα κ.λπ.) και να τα προσκομίσουν στην εφορία εφόσον κληθούν για φορολογικό έλεγχο. 
10. Μέσω Ίντερνετ υποβάλλονται μόνο εμπρό­θεσμες φορολογικές δηλώσεις.
Το ποντίκι

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου