Μέρα Μαγιού, στο εφάπαξ κάνουν... ντου


Έρχονται οι περικοπές στα εφάπαξ με­τά τις εκλογές, εντός του πρώτου δε­καπενθημέρου του Μαΐου. Παράλλη­λα θα ολοκληρωθούν και οι αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα των ταμείων πρόνοιας. Ως εκ… τούτων και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η περικοπή των εφά­παξ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αναμέ­νεται να αγγίξει και το 30%, σε διαφορετι­κή περίπτωση θα υπάρξει ακόμη και διπλα­σιασμός των ασφαλιστικών εισφορών. Τα ταμεία που εμφανίζουν κυρίως πρόβλημα είναι του δημόσιου τομέα, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ζητά εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μα­ΐου από τις διοικήσεις των ταμείων πρόνοιας να προτείνουν τον τρόπο αναπροσαρμογής των εφάπαξ μέσω είτε αυξήσεων των ασφα­λιστικών εισφορών ή περικοπών των εφάπαξ είτε με συνδυασμό και των δύο λύσεων.

Σύμφωνα με έγκυρες πλη­ροφορίες, οι αναλογιστικές μελέτες για τα ταμεία πρό­νοιας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς στα πρώτα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ηγεσία του υπουργείου Εργασί­ας δεν συμπεριλαμβάνονται τα περιου­σιακά στοιχεία των ταμείων, ενδεχόμενοι κοινωνικοί πόροι που λαμβάνουν (όπως το αγγελιόσημο για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), αλλά και η αναλογία ασφαλισμένων σε συνδυασμό με τον αριθμό των δικαιούχων εφάπαξ ανά έτος.

Τα πρώτα δείγματα
Σημειώνεται ότι, με βάση τον νόμο που έχει ψηφίσει η Βουλή, τα ποσά των εφάπαξ θα πρέπει να είναιπλήρως ανταποδοτικά σε σχέση με τις εισφορές που καταβάλλονται. Οι προσαρμογές ωστόσο θα γίνουν και με βάση την οικονομική κατάσταση των επιμέ­ρους τομέων πρώην ταμείων πρόνοιας που έχουν συγχωνευτεί στα ενιαία ταμεία.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όσον αφορά τη σχέση ανταποδοτικότητας και μόνο (δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των εισφορών των ασφαλισμένων και των ποσών εφάπαξ που αποδίδει κάθε ταμείο πρόνοι­ας), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πα­ράμετροι που αναφέρθηκαν παραπάνω, 21 ταμεία ή τομείς πρόνοιας χορηγούν πο­σά εφάπαξ μεγαλύτερα κατά 2%-83% σε σχέση με τις εισφορές που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι 14 ταμεία - τομείς πρόνοιας αποδίδουν χα­μηλότερα ποσά εφάπαξ σε σχέση με τις εισφορές που εισπράττουν.
Αναλυτικότερα, σε σύνολο 35 τομέων προκύπτουν:
- Είκοσι ένα ταμεία ή τομείς πρόνοιας (πο­σοστό 60%) που χορηγούν ποσά εφάπαξ μεγαλύτερα κατά 2% - 83% σε σχέση με τις εισφορές που κατέβαλλαν οι ασφαλισμέ­νοι στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Μεταξύ των ταμείων αυτών συμπεριλαμβά­νονται το ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων με απόκλιση 22,67%, τα ταμεία πρόνοιας των εργα­ζομένων στις φαρμακευτικές εταιρείες με διαφορά 63,91%, των ξενοδοχοϋπαλλήλων με απόκλιση 46,63%, των κληρι­κών με 36,94%, της ΕΡΤ, των υπαλλήλων του ΙΚΑ κ.ά. - Δεκατέσσερα ταμεία ή τομείς πρόνοιας (ποσοστό 40%) αποδίδουν χα­μηλότερα, σε σχέση με τις εισφορές, ποσά εφάπαξ (απόκλιση από 5,25% έως 126%). Ανάμεσά τους είναι και το ταμείο της Εμπο­ρικής Τράπεζας (μετά τις μειώσεις που έγι­ναν τα στοιχεία δείχνουν ότι το εφάπαξ που χορηγείται είναι οριακά μικρότερο κατά 2,31%).
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, μι­κρό πρόβλημα αναμένεται να υπάρξει στο ταμείο πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%.
Ωστόσο, εντονότερο είναι το πρόβλημα στο ΤΑΥΤΕΚΩ και συγκεκριμένα στο εφάπαξ της ΔΕΗ, όπου οι μειώσεις θα αγγίξουν το 30% ή σε διαφορετική περίπτωση θα πρέ­πει να διπλασιαστούν οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και στα εφάπαξ των τραπε­ζοϋπαλλήλων.
το ποντίκι

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η φωτογραφία μου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MAKEDONIA, Greece
ο "Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας", είναι καταστατικά ενταγμένος στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Εργαζομένων στην Αμυνα (ΠΟΕ-ΥΕΘΑ) και μέλος στο Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην πόλη μας (ΕΔΟθ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ) Επικοινωνία,νέα,ειδήσεις στο: dimosofia@gmail.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου